5 års jubilæum:Invitation til medlemmer og bidragsydere

Invitation til medlemmer og donatorer: 5 års jubilæum

 

5-års jubilæum

 

INVITATION

Kære medlemmer og bidragsydere.
Den 5. marts 2016 åbnede Købmand Storms Hjørne dørene første gang som den frivilligt-drevne købmandsbutik, vi kender i dag.
Der er sket meget i butikken siden da – interiøret er blevet opdateret, varesortimentet er stærk udvidet, og forretningen er under konstant udvikling.
Foreningens frivillige har ydet en kæmpe indsats, men uden en stor og stadig voksende skare af medlemmer og bidragsydere havde vi ikke kunnet nå så langt på så kort tid.
Vi havde set frem til at arrangere en større festligholdelse på dagen – men sådan gik det jo ikke. Corona-restriktionerne spændte ben for al selskabelighed af den art.
Nu er Danmark åbnet igen – og vi glæder os til at se jer alle sammen
 
Lørdag den 31. juli 2021
I haven ved Storms Hjørne
Mellem 14 og 17
Det bliver en uformel, hyggelig reception, hvor I vil få lejlighed til at møde hinanden, alle os, som er aktive i forbindelse med driften af forretningen og forhåbentligt også mange af vores trofaste leverandører.
Vi vil sørge for lidt at spise og drikke –  hovedsagligt produkter som forhandles i forretningen.
 
Af hensyn til arrangørerne beder vi om at I tilmelder jer arrangementet senest den 15.07.21, enten ved at skrive jer på den liste, som ligger på disken i forretningen eller til Ingegerd Størling: i.stoerling@gmail.com.
 
Vi glæder os til at se Jer.
 
Venlig hilsen
Arrangørerne
Storms Hjørne
 
 
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

Påmindelse om ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

Torsdag d. 29. april kl. 18 i haven til ejendommen Slotsalleen 2

Ved virtuel deltagelse, følg venligst linket:  https://meet.google.com/rno-pvkm-ehs

I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling afholdt d. 15. april blev der samtidig indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling:

 Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling. (citat fra indkaldelsen).

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan tilgås på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Det primære punkt på den ekstraordinære generalforsamling er derfor punkt 6.

Under punkterne 3, 4, 5 og 7 er der intet nyt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Punkt 6. Ændring af vedtægter:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

 

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

 1. at opdatere og præcisere foreningens formål
 2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
 3. at foreningen kan optage lån
 4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres.

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene går til almene formål i lokalsamfundet.

 

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.

 • 4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

 

Referatet af den ordinære generalforsamling d. 15.04.21 ligger på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

 

 

 

 

       21.04.21

    Bestyrelsen

 

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

            

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

For at følge foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Vi indkalder derfor til generalforsamling:  
Torsdag den 25.02.2021 kl. 19.00 i Sognehuset.

Men grundet corona-restriktioner om forsamlingsforbud på mere end 5 personer gældende frem til d. 28. februar udsættes den årlige generalforsamling samtidig til:

Torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Sognehuset

NB NB NB:

Ændring: Kl. 18 i haven i ejendommen Slotsalleen 2

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 07.04.21, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg i år:
Kirsten Vilhelmsen: Villig til genvalg
Lise Dengsøe: Villig til genvalg
Gerd Machon: Ønsker ikke genvalg

Suppleant: Alice Høltzel: Villig til valg som bestyrelsesmedlem
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Intern revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg

Ikke på valg i år:Gitte Krøis og Ingegerd Størling

Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer. 

*) Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

 1. at opdatere og præcisere foreningens formål
 2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
 3. at foreningen kan optage lån
 4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres. 

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene tilgår almene formål i lokalsamfundet.

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.
4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

Se de konkrete vedtægtsændringer via linket nederst på siden, hvor vi har sat den nuværende tekst op mod den, vi foreslår. 

Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan allerede nu tilgås på hjemmesiden:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Regnskabet for 2020 kan tilgås på hjemmesiden, når det foreligger i revideret stand fra de to interne revisorer:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

       09.02.21
    Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev april 2020

NYHEDSBREV – APRIL 2020

Konstituering

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende medlemmer 
Formand: Lise Dengsøe
Næstformand: Kirsten Vilhelmsen
Kasserer: Ingegerd Størling
Sekretær: Gitte Krøis 
Bestyrelsesmedlem: Gerd Machon

Suppleanter:
Alice Høltzel
Erik Andersen

Bestyrelsen arbejder fortsat videre med den struktur, som blev lagt efter generalforsamlingen 2019, dvs. med mange arbejdsgrupper, der langt hen ad vejen er selvstyrende, og hvor frivilligmøderne hver anden måned bliver det forum, hvor mange anliggender debatteres og besluttes.

Coronasituationen

Med coronavirussen blev Danmark torsdag d. 12. marts lagt i dvale. Fødevarebutikkerne skulle selvsagt holde åbent, men flere af vores frivillige butiksvagter var bekymret for at arbejde i butikken og valgte at melde fra, så længe forskellige påbud og forholdsregler fra regeringen gælder. Med ekstra indsats fra de resterende butiksvagter i gruppen kan vi stadig holde åbent.

Vi har taget de forholdsregler, som de fleste andre fødevarebutikker har gjort, nemlig at ophænge en plexiglasskærm foran disken, opstillet et bord med håndsprit og latexhandsker, lukket caféen ned, så der nu kun sælges kaffe ’to go’ og indført begrænsning på antallet af kunder i butikken samtidig.

Desuden startede vi mandag d. 23. marts en udbringningsordning, hvor kunder kan ringe en vareliste ind hver dag inden kl. 16, hvorefter en frivillig bringer varerne ud. Det er især tiltænkt de ældre på Mærskgården, men andre har også benyttet sig af ordningen.
Syv personer meldte sig som udbringere. Det har været en succes: Udbringerne bliver mødt med glædestrålende ansigter og bliver takket mange gange for udbringningen. I tørre tal giver den et godt tilskud til butikkens omsætning, da flere er nye kunder.

Omsætning i marts

Omsætningen i marts måned var på 97.300 kr. – første halvdel 44.800, sidste halvdel 52.500. Til sammenligning var omsætningen i marts 2019 på kr. 76.000, dvs. en stigning på 26 – 27% ! Så vi kan med glæde konstatere, at coronakrisen ikke har haft nogen negativ indvirkning på omsætningen, og vi har endda fået udvidet kundekredsen.

Ugens virksomhed

I uge 12 blev Storms Hjørne kåret som ”Ugens virksomhed” af projekt ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Vi blev ønsket ”Stort tillykke med titlen og et kæmpe skulderklap for et fantastisk gåpåmod til de frivillige”. Dejlige ord at få og ikke mindst dejligt, at vi bliver lagt mærke til. Butikken blev i den anledning omtalt i både Fyns Amts Avis og Ugeavisen.

4-årsfødselsdag

Storms Hjørne fejrede 4-års fødselsdag torsdag d. 5. marts med kaffe, rundstykker og kringle til alle om formiddagen og med smagsprøver på de mange sirupper, som vi forhandler fra Det Søde Liv. Om eftermiddagen blev den fejret med øl- og vinsmagning med donationer fra Vinspecialisten Korsgade, Svendborgsund Bryghus samt Ørbæk og Refsvindinge Bryggerier. Mange kom for at fejre dagen – både formiddag og eftermiddag.

Nye varer
 
Fuglefoderhuse.
Vi forhandler nu meget smukke fuglefoderhuse i zink og kobber fra ”Strimmelhuset” i Svendborg. Foderhuset kan hænge (som det kan ses i Storms Hjørne) eller stå (fod/stolpe kan tilkøbes).

BeeHugs.

Som noget nyt har vi i butikken et nyt bæredygtigt alternativ til stanniol, folie, husholdningsfilm og plastposer, det såkaldte Bee-Hugs.
Bee-Hugs produkter findes i firkantede og runde stykker i forskellige størrelser og farver.
Materialet er produceret af økologisk bomuld og jojobaolie, harpiks og bivoks.
Bivokswrapp lader maden ånde, men beskytter samtidig mod luft og fugt. Det kan bruges til indpakning af sandwich, brød, pålæg, ost, grøntsager og frugt. Bør ikke anvendes til fersk kød og fisk. Velegnet også til afdækning af skåle mm. Produktet er genanvendeligt i op til et år, afhængig af brug og korrekt vedligeholdelse.
Kom ned i butikken og se og hør mere om produktet, som produceres og leveres af BeeHugs i Tranekær.
Se evt. beskrivelsen af produktet på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/pg/stormshjorne/posts/?ref=page_internal

Projekt håndklæde

Der er kommet nyt garn i kønne forårsfarver. Der er ”farvegrupper” gul-orange-orangerød-rød og grå-lilla og lilla. Garnet er den sædvanlige gode kvalitet og økologisk.
Husk – hvis du har lyst til at hækle vaskeklude eller strikke karklude og håndklæder til forretningens ”Projekt håndklæde”, kan du hente garn og opskrift gratis.


Premier IS
Premier Is fryseren er blevet fyldt op. Nogle varianter er udgået af produktion, til gengæld er der et par nyheder, bl.a. en vegansk isvaffel. Som noget helt nyt har vi et lille udvalg af ”liter-is” i bøtter med 750/800 ml.

Allegaardens kylling og lam

Til påsken er der nye forsyninger. Denne gang er der fokuseret på lidt mindre udskæringer/pakker. Produkter, som passer til enhver lejlighed – også når det bliver grillvejr. Der er også både kyllinge- og lammedeller!

Nogle varer kommer på tilbud i løbet af de næste dage. Hold derfor øje med indholdet i vores lille kummefryser, hvor tilbuddene bliver samlet og tydeligt mærket.

Træølkasser

Vi har måttet finde en ny leverandør til 6-pack-ølkasserne i træ med Storms Hjørnes navn på. Én af de frivillige, Erik Andersen, er uddannet tømrer og producerer nu kasserne for os, så vi igen kan sælge 6 Storms lyse og mørke Ale i trægavekassen. Desuden har Erik produceret en mindre kasse i et mål, der passer til fire Ørbæk øl af den buttede slags.
Dejligt at vi udvider vores profilvarer.

Konkurrence – gækkebrev

Vores seneste tiltag er en konkurrence for børnene i Troense: Klip et gækkebrev og aflever det i butikken. Vi trækker lod om tre vindere, der hver får et påskeæg. Vi udstiller alle gækkebrevene i butikkens vindue, og de skal være Storms Hjørne i hænde senest onsdag d. 8. april, hvorefter der bliver trukket lod skærtorsdag d. 9. april kl. 11.
Se vores opslag på Facebook: https://www.facebook.com/pg/stormshjorne/posts/?ref=page_internal

HUSK
Der er åbent i Storms Hjørne hele påsken!

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 24. april kl. 19 
Frivilligmøde udsat

Venlig hilsen
På info-gruppens vegne

Gerd Machon, Margit Wind og Vibeke Matzen

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

Onsdag den 26.02.2020 kl. 19 i Sognehuset

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18.02.20, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg:
Kasserer Frands Dahlgaard: Villig til genvalg.
Sekretær Vibeke Matzen: Ønsker ikke genvalg
Suppleant: Alice Høltzel: Villig til genvalg
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Revisor: Torsten Jacobsen: Ønsker ikke genvalg
Revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg

Nyhedsbrev februar 2020

GODT NYTÅR!

Siden sidst

 • Medlemstallet er nu 236. Alle medlemmer har modtaget en faktura gældende for 2020.
  Vi er glade for opbakningen, men mangler stadig butiksvagter. Vi vil opfordre til at møde op i butikken og se, hvad det indebærer at stå der.
 • Økonomi
  Omsætningen er øget med 7 % i forhold til sidste år. Revisorernes anbefalinger er blevet fulgt, der er således færre vareindkøb, begrænset sortiment og mindre spild i år. Vi sælger flere specialvarer og gavepakker. Særlige ønsker kan imødekommes ved bestilling.
 • Spild
  I december måned havde vi et spild på omkring 3.ooo kr. Største post er brød.
  Fra 4. feb. starter vi derfor med en fast bestilling af brød og kager i et forsøg på at mindske spildet. Vi vil stadig opfordre til, at kunderne forudbestiller brød.
 • Strik i Storms
  Det er nu blevet muligt for frivillige og butiksvagter at holde strikkecafé i Storms. Vi mødes i butikken fire onsdage i februar og marts og strikker håndklæder, klude og vaskehandsker til salg i butikken eller egne projekter. Da vi max. kan være 15, gælder tilbuddet i 1. omgang kun frivillige og butiksvagter.
 • 4 års fødselsdag i Storms
  Den 5. marts fejrer vi 4 års fødselsdag i butikken med kaffe og morgenbrød om formiddagen og smagsprøver i løbet af dagen.

Donation fra Storms Hjørnes ”Projekt Håndklæde” til Kræftens Bekæmpelse

Tusind tak til alle jer, som har støttet vores ”projekt håndklæde” og derved medvirket til en flot donation til Kræftens Bekæmpelse.

Nogle af jer har støttet projektet ved at strikke karklude eller håndklæder, eller hækle en vaskehandske. Andre – medlemmer, borgere og turister – har støttet projektet ved at købe de færdige produkter eller garn og opskrift.

Alt i alt har Storms Hjørne siden ultimo 2018 solgt produkter og garn svarende til 150 ngl – og en samlet donation på Kr. 1.875.- er netop overført til Kræftens Bekæmpelse.

”Projekt Håndklæde” – kort fortalt:

Storms Hjørnes mange nye medlemmer kender måske ikke vores projekt ? her er historien kort fortalt:

Projektet blev søsat i begyndelsen af 2017, hvor vi blev opfordret til at medvirke til at mønsteret til et gammelt håndklæde, fundet i Sognehuset, ikke gik i glemmebogen. Samtidig var det vigtigt for initiativtageren, at det dels blev et fælles projekt for byens mange ”strikkere” m/k, dels at en del af overskuddet blev doneret til Kræftens Bekæmpelse.

Byens borgere kan frit hente materialer til et håndklæde/karklud/vaskehandske – mod at de afleverer det færdige arbejde til videresalg i butikken. Borgerne ”donerer” således deres arbejdskraft.

Man kan også købe materialerne – og selv beholde det færdige produkt.

Mange borgere har haft stor fornøjelse af at medvirke i projektet – strikkeentusiaster ved, at mange gode samtaler og bekendtskaber indledes med en udveksling af erfaringer omkring et stykke strikketøj !

Vi opfordrer alle til at kigge ind i Storms Hjørne og læse hele historien omkring ”Projekt Håndklæde”, kigge på garn og se vores prisliste for garn og færdige produkter.

Mange venlige hilsner

Storms Hjørne

Ingegerd Størling (projektansvarlig)

Januar 2020

Bestyrelsen har holdt møde den 14. og den 23. jan. – mødereferaterne ligger på hjemmesiden www@stormshjorne.dk
Kommende bestyrelsesmøder fastlægges, når den nye bestyrelse er konstitueret.
Vi opfordrer alle til at sende indlæg til Nyhedsbrevet.

HUSK
Generalforsamling onsdag den 26. feb. kl. 19 i Sognehuset
Frivilligmøde 26. marts kl. 19 i Sognehuset
 

Venlig hilsen

Margit Wind, Gerd Machon og Vibeke Matzen
På Info-gruppens vegne

Nyhedsbrev oktober 2019

SIDEN SIDST

 • Foreningen Storms Hjørne har nu 151 medlemmer – heraf 40 frivillige. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
 • Vi har besluttet at sætte priserne op på enkelte dagligvarer. Det gælder mælk, kaffe og is. Det skyldes bl.a. stigende udgifter, svind på letfordærvelige varer og en bebudet huslejestigning fra 1. jan. 2020.
 • Der er sket nyindretning af butikken. Kom og se den nye gavereol og tjek vores bogudsalg.
 • Morgenbrød uden bestilling kan kun købes lørdag og søndag. Vil man dagligt være sikker på at kunne få bagervarer, skal de forudbestilles.
 • Foreningen har søgt Sydfyns El om støtte til et Convenience køleskab til grøntsager.

NYT FRA KØDGRUPPEN – INFO OM LEVERANDØRER

TOFTEGÅRD

 • TOFTEGÅRD OKSEKØD er af en hel speciel kvalitet. Kvæget er højlandskvæg, der har gået ude hele deres liv. Har levet i det fri på usprøjtede naturarealer. Er ikke blevet behandlet med nogen form for vækstfremmer. Kvæget udvikler en naturlig modstandskraft og har derfor ikke behov for antibiotika. Fælles for kødudskæringerne fra Toftegård er, at producenten anbefaler stegning ved forholdsvis lav temperatur over længere tid for at bevare kødets saftige konsistens.
 • I STORMS HJØRNE kan vi tilbyde
  Hakket Oksekød – magert og smagfuldt Entrecote
  Engelsk bøf
  Højrebskoteletter
  Oksemørbrad
  Oksemedaljon
  Ubagt leverpostej (oksekød tilsat en smule gris – giver en dejlig smag)
  Udvalg af grillpølser tilsat krydderier, f.eks. oregano eller chili


HINDSHOLM

 • HINDSHOLM GRISEKØD er ligeledes præget af grisenes livsbetingelser og helt naturlige
  levevis på marker, hvor de har masser af plads – helt i modsætning til andre grise, der har
  trange kår, der også bevirker, at de bliver mere sårbare og må behandles med antibiotika.
 • I STORMS HJØRNE kan vi tilbyde
  Koteletter i pakker med f.eks. 2 stk
  Mørbradbøffer
  Skinke i tern – til f.eks. gryderetter
  Ubagt leverpostej
  Flæskesteg med svær

ALLEGÅRDEN

 • Allégården har opdræt af lam, kylling, gås, and og kalkun – og har også fokus på
  dyrevelfærd.
 • I STORMS HJØRNE kan vi tilbyde:
  Kyllingegyros (40 min. i ovnen – der kan så tilsættes vand og derefter i ovnen ca. 10 min.
  serveres f.eks. med løse ris)
  Kyllingefrikadeller (6 stk) – meget populære – både til frokost/aften/madpakke
  Lammedeller (4 stk) – gode til tomatsalat
  Lammegrillmedister – i ovnen eller på panden. Serveres f.eks. med græske bådkartofler
  og tomatsalat med hvidløg og basilikun
  Hakket lammekød til f.eks. Græske Lammefrikadeller à la STORMS HJØRNE
  Kyllingemedister (god med f.eks. rødkål eller rosenkål)
  Kyllingebrystfilet – god til nemme retter med f.eks. lidt salat til frokost
  Kyllingeunderlår – kan grilles eller bruges til grydestegning
  Varmrøget kyllingebryst – koges og bruges som røget hamburgryg (f.eks. til stuvet
  grønkål, spinat eller ærter og gulerødder
  Helt kyllingebryst – velegnet som mager grydesteg tilsat div. urter og grønt.

STYRKET ERHVERV I GADEPLAN

Storms Hjørne blev i foråret 2019 opfordret til at deltage i projektet ”Styrket erhverv i gadeplan”.
”Styrket erhverv i gadeplan” er et EU-projekt, hvor der er afsat økonomiske midler til
vækstskabende initiativer for butikker og andre småhandlende uden for EU’s storbyer, f.eks. også
for foreninger som vores, der har handel som formål.
Hovedoverskriften på projektet er digitalisering og synlighed med henblik på vækst. For Storms
Hjørnes vedkommende drejer væksten sig ikke alene om større salg i butikken, men også om øget
rekruttering af medlemmer og frivillige.
Det er Gitte Krøis og Lise Dengsøe, der fra Storms Hjørne deltager i kurset. Der vil således i den
kommende tid rettes fokus på udvidelsen af kundekredsen, konkret ved at der her i oktober måned
ligger en liste på disken, hvor man som kunde kan tilmelde sig et såkaldt kunde-info om butikkens
(ny)indkøb og tilbud, f.eks. kød, æg, vin, øl og andre specialvarer. I november måned rettes der
fokus på medlemstallet med henblik på en forøgelse: Der uddeles en folder om fordele ved at være
medlem af Storms Hjørne og som det nye, at tilmeldingen kan ske på forskellig måde og ikke kun
via hjemmesiden (kontantbetaling i butikken eller over Mobile Pay). Senere bliver Facebooksiden
optimeret – vi er allerede på Google My Business – og det er hensigten at sætte mere fokus på
disse sociale medier med kontinuerlig udskiftning af billedsiden.
Som ét af de fysisk synlige ændringer, der allerede er sket, er den nye gavereol, opsat på
endevæggen i butikken. Med færdigpakkede gaver i alle prisklasser prøver vi at servicere den
kendte kundekreds, men også at udvide den. Billeder af sådanne tiltag bliver derfor i fremtiden lagt
på Google My Business og de sociale medier, så markedsføringen rækker længere ud end til
kunder, der i forvejen kommer i butikken.

Kommende møder
Bestyrelsesmøde den 24. okt. kl. 19.
Frivilligmøde den 30. okt. kl. 19

På info-gruppens vegne
Gerd, Margit og Vibeke
Troense den 10.10.19

Nyhedsbrev 25.04.2018

NYHEDSBREV APRIL 2018
De unge bøge er sprunget ud i Nørreskoven. Det er forår NU og forude vinker St. Bededagsferien – forhåbentlig med livlig handel.
 Storms Hjørne holdt åbent i alle påskedagene. Salget var fint, men noget svingende, med en enkelt dag over 5.ooo kr i omsætning.
 På revisorernes anbefaling har der i marts måned været fokus på svind. Kasserede og nedsatte varer er blevet registreret, og opgørelsen viser, at svindet ikke er så stort et problem som antaget. I marts måned lå det på 4,9 %, netto 3,1%. Halvdelen af svindet ligger på bagervarer – derefter følger grøntsager og mælkeprodukter. Hvis der kasseres for 500 kr. bagervarer om ugen, svarer det til et tab på 26.000 kr. på et år. Det er et stort beløb i forhold til vores overskud, så det er værd at sætte ind her. Vi fortsætter derfor registreringen med et nyt skema, hvor brød og kager er adskilt. Derudover registreres kaffe, mælk og lignende til brug i butikken for sig selv.
 Vi mangler stadigvæk butiksvagter! Det er en lille, hård kerne, der holder butikken kørende. De vil gerne suppleres. Lise har kontaktet formanden for Tåsinge Turistforening for at forhøre sig om muligheden for at skaffe nye butiksvagter fra denne kant, da han i det sidste referat har betegnet Storms Hjørne som et ”udviklingsområde”. Der er ved at blive formuleret en folder med samme fokus: flere aktive butiksvagter.
 En tablet i butikken kan nu give interesserede overblik over vagtplanen.
 Referater fra frivilligmødet den 11.4. og bestyrelsesmødet den 19. 4. ligger på www.stormshjorne.dk
 Bo Abelgren, hvis øl A&R vi tidligere har forhandlet, åbner den 19. maj sit nye Svendborgsund Bryghus på Sundbrovej 12. På dagen vil der være masser af friskbrygget økologisk øl, grill + kage og limonade til børnene. Vil du byde Bo velkommen, så mød op og smag!
Arrangementer for butiksvagter og frivillige
Udflugt til Skarø den 6.maj: Skarø Is inviterer til ”forhandlerdag”. Tilmelding senest den 29.4. i butikken. Frivilligmøde tirsdag den 12. juni. kl. 19.
Vibeke
Troense, den 25.4.18