Nyhedsside

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2020

Onsdag den 26.02.2020 kl. 19 i Sognehuset

Regnskab og budget tilgås her via link
efter færdigbehandling af foreningens eksterne revisorer.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18.02.20, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov             5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer               8. Eventuelt

                                                                                                                            

På valg:

  • Kasserer Frands Dahlgaard: Villig til genvalg.
  • Sekretær Vibeke Matzen: Ønsker ikke genvalg
  • Suppleant: Alice Høltzel: Villig til genvalg
  • Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
  • Revisor: Torsten Jacobsen: Ønsker ikke genvalg
  • Revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg