Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Storms Hjørne”

 

§1

Navn

 1. Foreningens navn er: ”Storms Hjørne”
 2. Hjemsted: Slotsalleen 2, 5700 Svendborg

§2

Formål

 1. At forestå driften af ”Storms Hjørne” i Troense i lejede lokaler på Slotsalleen 2, 5700 Svendborg.
 2. At kunne servicere byens borgere, de besøgende sejlere og turister til området med et lille udvalg af dagligvarer, specialiteter og kvalitetsprodukter.
 3. At føre et udvalg af gaveideer, brugskunst og lokale postkort.
 4. At kunne drive en mindre cafevirksomhed.
 5. At stille ulønnet arbejdskraft til rådighed for den daglige drift af ”Storms Hjørne”.
 6. Overskud skal gå til at sikre og udvikle driften i foreningen til gavn for borgerne.
 7. Ingen ud over foreningen må benytte de indkøbsaftaler som foreningen indgår.

 

§3

Medlemmer

 1. Alle, som ønsker det, kan optages som medlem i foreningen.
 2. Alle, som har et gyldigt medlemsbevis, har stemmeret.
 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

 

§4

Ledelse

 1. Foreningens ledelse er en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen jfr. §5 for 2 år ad gangen.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 4. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for foreningens drift og træffer afgørelser i alle sager, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.
 5. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal og efter behov. Der skal ved hvert bestyrelsesmøde udfærdiges referat, som godkendes på det efterfølgende møde.
 6. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der føres af foreningens kasserer evt. i samarbejde med en særlig bogholder for lokalbutikkens, hvis dette besluttes.
 7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges på generalforsamlingen i revideret stand.
 8. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og træffer afgørelser i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.
 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller ved dennes forfald næstformanden og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 10. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til varetagelse af forskellige aktiviteter og/eller forhold.
 11. Bestyrelsen må ikke modtage honorar fra foreningen. Bestyrelsen må ikke stifte gæld ud over, hvad der for driften af Storms Hjørne er aftalt på generalforsamlingen.

 

§5

Tegningsregler og hæftelse

 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

§6

Generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med varsel på 14 dage ved opslag på foreningens hjemmeside stormshjorne.dk samt ved opslag i butikken.
 2. Generalforsamlingen afholdes i nærmiljøet, ifølge indkaldelsen.
 3. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har ethvert medlem med gyldigt medlemskort.
 4. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lovgivning.
 5. Budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 1. Referat af generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten.
 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 4. Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen bestemmer det, eller når et medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur I 2015 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år.
 6. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 7. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen.

 

§7

Ekstraordinær generalforsamling

 1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel og motiveret dagsorden senest 3 uger efter, at bestyrelsen har besluttet dette, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt har forlangt dette.
 2. Afstemningsregler er som ved den ordinære generalforsamling.

 

§8

Regnskab

 1. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.
 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 3. Kassereren fører foreningens regnskab evt. i samarbejde med en særlig bogholder for lokalbutikken.

 

§9

Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan kun ske, når de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

§10

Opløsning

 1. Opløsning af ”Storm Hjørne” kan ske, når det vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 2. Ved ”Storms Hjørnes” opløsning skal evt. kassebeholdning og formue tilgå et lokalt formål, som afgøres ved afstemning på den afsluttende generalforsamling. Forslag til afstemningen skal indleveres på den foregående generalforsamling.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 16.09.2015

 

Dirigent: Lars Hansen